Čas zobrazenia stránky: 11:34

 1. Ciele projektu

Hlavným cieµom projektu je zvyšovanie atraktivity slovenského vidieka a zvyšovanie vidieckej zamestnanosti prostredníctvom rozvoja nepoµnohospodárskych aktivít podniku AGRO Hos»ovce,        s. r. o. vybudovaním agroturistického zariadenia – rekreačnej agrofarmy - zameraného na relaxačné a rekondičné pobyty. Z hlavného cieµa projektu vychádzajú nasledovné špecifické ciele a na ne nadväzujúce aktivity:

a. rozšírenie činnosti (sluľieb) a zdrojov príjmov spoločnosti AGRO Hos»ovce, s. r. o. o aktivity v nepoµnohospodárskej sfére – diverzifikácia smerom k cestovnému ruchu (agroturizmu) prostredníctvom vybudovania nového agroturistického zariadenia Rekreačná agrofarma Sµaľany,

b. zvýšenie zamestnanosti v regióne prostredníctvom vytvorenia nových pracovných miest (2) v novovybudovanej Rekreačnej agrofarme Sµaľany.

Globálnym cieµom PRV a Národného strategického plánu rozvoja vidieka na programovacie obdobie 2007 - 2013 je zvýši» konkurencieschopnos» poµnohospodárstva, potravinárstva a  lesníctva a  zlepši» ľivotné prostredie zavádzaním vhodných poµnohospodárskych a lesníckych postupov a kvalitu ľivota na vidieku s dôrazom na trvalo udrľateµný rozvoj, pričom dôraz je kladený na:

•  zlepšenie konkurencieschopnosti agropotravinárskeho a lesného sektora prostredníctvom zvyšovania efektívnosti a  kvality výroby so zachovaním princípov udrľateµného rozvoja a princípov  ekologizácie hospodárenia na vidieku;

•  zlepšenie stavu ľivotného prostredia a  krajiny zavedením vhodných poµnohospodárskych a lesohospodárskych postupov;

•  skvalitnenie ľivota vo vidieckych oblastiach a diverzifikáciu vidieckeho hospodárstva v  rámci vytvárania nových pracovných príleľitostí, vzdelávania a  obnovy a rozvoja obcí, čo prispeje k zníľeniu regionálnych rozdielov vidieka na Slovensku.

 

"Diverzifikácia smerom k nepoµnohospodárskym aktivitám, rozvoj nepoµnohospodárskych aktivít a zvyšovanie vidieckej zamestnanosti prostredníctvom:

 • rozširovania alternatívnych zdrojov príjmov cestou zriaďovania doplnkových výrob nepoµnohospodárskeho charakteru,
 • tvorby nových a zachovania uľ existujúcich pracovných miest."
 •  

Cieµom projektu je zvyšovanie atraktivity slovenského vidieka a zvyšovanie vidieckej zamestnanosti prostredníctvom rozvoja nepoµnohospodárskych aktivít podniku AGRO Hos»ovce, s. r. o. vybudovaním ustajňovacieho objektu v rámci agroturistického zariadenia zameraného na relaxačné a rekondičné pobyty.

Naplnením uvedeného cieµa ľiadateµ rozšíri svoje činnosti (sluľby) ako aj zdroje príjmov spoločnosti o aktivity v nepoµnohospodárskej sfére a diverzifikuje ich smerom k cestovnému ruchu (agroturizmu). Zároveň vybudovaním uvedených objektov realizácia projektu prispeje k zvýšeniu zamestnanosti v regióne a to priamo prostredníctvom vytvorenia 1 nového pracovného miesta. Ďalej prispeje k udrľaniu existujúcich pracovných miest v spoločnosti AGRO Hos»ovce, s. r. o., keďľe istá čas» zamestnancov sa bude taktieľ podieµa» na činnostiach a poskytovaní sluľieb celého agroturistického komplexu. Pracovné miesta v poµnohospodárstve sú vystavené permanentnému ohrozeniu vďaka celkovej situácii v rezorte nie len na Slovensku, ale i ďalších krajinách EÚ. Dopady hospodárskej krízy ovplyvnili situáciu v zamestnanosti v poµnohospodárskej sfére, za posledných 15 mesiacov (k marcu 2010) bolo prepustených vyše 12 000 zamestnancov (TASR, 23. marca 2010). Preto rozšírenie poskytovaných sluľieb spoločnosti smerom k nepoµnohospodárskym prispeje k rozšíreniu pracovných náplní pôvodných zamestnancov spoločnosti, vytvoreniu nových pracovných príleľitostí a k zvýšeniu príjmov spoločnosti.

Realizáciou projektu budú teda napĺňané základné priority Osi 3 PRV "Kvalita ľivota vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva", medzi ktoré patrí:

1. vytváranie pracovných príleľitostí na vidieku: prostredníctvom projektu bude vytvorené 1 nové pracovné miesto a zároveň projekt vytvorí moľnosti pre tvorbu nových pracovných príleľitostí v nadväzujúcich odvetviach na cestovný ruch,

2. podpora vzdelávacích aktivít: novoprijatí zamestnanci budú vzdelávaní v oblasti CR, IKT, komunikačných zručností,

3. zlepšenie kvality ľivota vo vidieckych oblastiach: projekt prispieva k zlepšeniu kvality ľivota na vidieku a to vytvorením nových pracovných miest, zvýšením príjmov spoločnosti a nepriamo jej dodávateµov, zostrením konkurenčného prostredia v CR a tým aj skvalitnením a rozšírením ponúkaných produktov a sluľieb,

4. vytváranie miestnych partnerstiev, čo je nevyhnutnou súčas»ou efektívneho fungovania zariadení cestovného ruchu. Projekt predpokladá posilnenie kooperatívneho manaľmentu a spoluprácu rôznych subjektov v regióne (podnikateµské subjekty v CR, súčasní dodávatelia a odberatelia spoločnosti, samospráva, kultúrne inštitúcie, cestovné kancelária a pod.).

 1. Predmet projektu

Predmetom projektu je vybudovanie rekreačnej agrofarmy v Sµaľanoch zameranej na poskytovanie sluľieb vidieckeho cestovného ruchu (agroturizmu) s dôrazom na relax, rekondíciu, wellness, rekreáciu a agroturistiku.

Popis priestorov

Pre podrobný popis stavebno-technického riešenia stavby viď čas» 7.1. Podnikateµského plánu a čas» C, bod 4 ľoNFP.

Personálne zabezpečenie

Na riadnom chode Rekreačnej agrofarmy sa budú podieµa» novoprijatí zamestnanci (2), ako aj súčasní zamestnanci spoločnosti. Pre bliľšiu špecifikáciu personálnych kapacít a personálneho plánu viď čas» 12 Podnikateµského plánu a čas» C, bod 3 ľoNFP.

 

 

 • realizácia projektu bude ma» dopady nie len na samotného ľiadateµa, ktorého sa týka, ale aj na širšie okolie. Vytvorenie nových ubytovacích kapacít v zariadení agrofarmy zabezpečí prísun a uspokojenie potrieb väčšieho počtu návštevníkov v regióne, predĺľenie ich pobytu v regióne, s čím súvisí i vyšší prísun finančných prostriedkov. Uspokojovanie potrieb zákazníkov bude cielené na individuálnych návštevníkov domácich i zahraničných, ako aj firemnú klientelu či organizované skupinové tematické pobyty,
 • realizácia projektu vytvorí vysoké predpoklady pre rozšírenie, zefektívnenie a zintenzívnenie kooperatívneho manaľmentu na báze vzájomnej spolupráce medzi viacerými subjektmi (agrofarma, ostatné podnikateµské subjekty v cestovnom ruchu a nadväzujúcich odvetviach, podnikateµské subjekty mimo cestovného ruchu, miestna samospráva, kultúrne inštitúcie a miestne obyvateµstvo, subjekty v poµnohospodárstve, ďalšie podnikateµské subjekty) – predpoklad pre tvorbu sietí v rámci regiónu za účelom spolupráce a výmeny informácií,
 • realizácia projektu bude vplýva» na rast kvality poskytovaných sluľieb podnikateµských subjektov a to zostrením konkurenčného prostredia,
 • realizácia projektu bude pozitívne vplýva» na nárast trľieb samotného ľiadateµa, ale aj ostatných podnikateµských subjektov, čím môľe vyvola» ďalšie obdobné investičné projekty
 • realizácia projektu bude pozitívne vplýva» na udrľanie a zvyšovanie zamestnanosti v dotknutom regióne, keďľe vytvorí 2 nové pracovné miesta, a v dôsledku multiplikačného efektu prispeje k udrľaniu/zvýšeniu zamestnanosti v nadväzujúcich odvetviach,
 • realizácia projektu bude prispieva» k pozitívnej prezentácii dotknutého regiónu, ktorý je bohatý na organizovanie rôznych folklórnych, spoločensko-kultúrnych, športových a ďalších podujatí, a to poskytnutím svojich ubytovacích kapacít, relaxačných a doplnkových sluľieb, ako aj priamou propagáciou regionálnych atraktivít a špecialít prostredníctvom vlastných aktivít,
 • realizácia projektu podporí a uspokojí zvyšujúci sa záujem spotrebiteµskej obce (domácej i zahraničnej klientely) o vidiecky cestovných ruch a agroturizmus,
 • prostredníctvom realizácie projektu bude dosiahnuté rozšírenie, zatraktívnenie a skvalitnenie ponúkaných sluľieb ľiadateµa o nepoµnohospodárske sluľby, čo má vplyv na rozvoj malého a stredného podnikania v regióne aj v odvetví cestovného ruchu a nadväzujúcich odvetviach (cestovných ruch ako odvetvie má jedinečné moľnosti tvorby multiplikačných efektov). Projekt prispeje k zvyšovaniu zamestnanosti v daných odvetviach a nevyhnutnému zvyšovaniu kvalifikácie zamestnancov pracujúcich v cestovnom ruchu. Získaním a udrľaním návštevnosti agrofarmy bude priamo zvýšená aj návštevnos» okolitého regiónu bohatého na prírodné, historické a kultúrne dedičstvo.
 • realizácia projektu nebude ma» negatívne dopady na ľivotné prostredie, počas realizácie investície budú produkované stavebné a komunálne odpady, ktoré budú likvidované v zmysle platnej legislatívy. Výstavbou a prevádzkou navrhovanej činnosti nebudú dotknuté kultúrne a historické pamiatky ani paleontologické a archeologické náleziská. Produkované odpady budú odovzdávané na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie firmám oprávneným na výkon týchto činností. Komunálny odpad bude zhromaľďovaný v kontajneroch. Počas prevádzky objektu bude vznika» komunálny odpad odváľaný a spracovávaný oprávnenou spoločnos»ou.

Pri hodnotení vplyvov projektu na celkovú ekonomiku poµnohospodárskeho podniku AGRO Hos»ovce treba vychádza» zo súčasnej situácie v poµnohospodárstve. Kríza výrazne poznačila rentabilitu celého odvetvia. V porovnaní s rokom 2007 sa trľby z poµnohospodárskej výroby zníľili takmer o 50%, pričom výroba v vyjadrená v merných jednotkách objemových ukazovateµov sa takmer nezmenila. Svedčí to o výraznom poklese predajných cien. Vo finančnom pláne, ktorý má firma urobený na roky 2010-2017 sa predpokladá návrat do zisku v roku 2013. K predajným cenám z roku 2007 sa však firma priblíľi aľ okolo roku 2017.

Z uvedených dôvodov sa firma rozhodla diverzifikova» činnos» a presmerova» svoje aktivity do oblasti turistického priemyslu.  Myslíme si, ľe je to oblas» podnikania s vyššou pridanou hodnotou ako je to v poµnohospodárstve. Svedčí o tom aj porovnanie vplyvu projektu na existujúce hospodárske výsledky.

Podiel na odpisoch 27% hovorí o značnej investičnej náročnosti projektu. V porovnaní s podielom 31% na prevádzkovom hospodárskom výsledku a 45% podiele na čistom zisku firmy moľno hovori» o efektívne vynaloľenej investícii.

Z vyššie uvedenej analýzy moľno konštatova», ľe vplyv realizácie podnikateµského zámeru výstavby rekreačného zariadenia bude ma» výrazne pozitívny vplyv na ekonomické ukazovatele firmy. Z dlhodobého hµadiska bude tendencia rastu pridanej hodnoty v oblasti turizmu a poklesu pridanej hodnoty v oblasti poµnohospodárstva. To je hlavný dôvod, prečo je pre firmu AGRO Hos»ovce tak dôleľitá diverzifikácia súčasnej podnikateµskej činnosti.

 

 

Strana 2
XHTML | CSS | Webdesign